Tootevalik

Garantiitingimused

Kehtivad alates 30.07.2021


 1. Ordi OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

 2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.

 3. Lisagarantii on toode, mille abil on võimalik ORDI arvutile soetada pikem müügigarantii. Lisagarantii kehtivuse alguseks loetakse ORDI arvuti müügikuupäeva. Lisagarantiid saab soetada ühekordselt igale ORDI arvutile, mille ostuarve väljastamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 3 kuud. Lisagarantii kehtivuse aluseks on arvutikomplekti arvel / arve-saatelehel vastav tooterida või hiljem juurde ostetud lisagarantii korral vastav tooterida arvel/arve-saatelehel ja/või elektroonilisel kujul.

 4. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse toode võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote hinnale müügiarvel.

 5. ORDI arvuti on toode, mille koosseisu kuuluvad järgmised komponendid: korpus, toiteplokk, emaplaat, protsessor ja selle jahutus, operatiivmälu, graafikakaart. Lisaks võivad ORDI arvuti koosseisu kuuluda veel kõvaketas, võrgukaart, optilised seadmed, kaardilugejad, TV kaardid jt arvuti tootmisel arvutisse komplekteeritud seadmed. Ülejäänud komponendid ORDI arvuti koosseisu ei kuulu.

 6. Toodetel kehtivad alltoodud garantii tähtajad ning tingimused:

  • ORDI arvutitel ja sülearvutitel müügigarantii 24 kuud, lisagarantii olemasolul 36 kuud;

  • ORDI PRO seeria arvutitel müügigarantii 36 kuud või 48 kuud sõltuvalt arvutile antud müügigarantiist. Lisagarantii olemasolul 48 kuud või 60 kuud sõltuvalt arvutile antud esialgsest müügigarantiist.

  • Supermicro serveritel ja tööjaamadel müügigarantii 36 kuud;

  • kasutatud lauaarvutitel müügigarantii 12 kuud, lisagarantii olemasolul 24 kuud;

  • kasutatud sülearvutitel müügigarantii 12 kuud.

  • sülearvuti akudel müügigarantii 6 kuud, kasutatud sülearvutite akudel 3 kuud;

  • teiste tootjate sülearvutite, kaamerate jms toodete akudele kehtib tootjapoolne või toote maaletooja poolt antav müügigarantii;

  • arvuti lisaseadmetel, ka neil, mis ORDI arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel on monteeritud vastavalt eritellimusele, 12 kuud;

  • välistel seadmetel (printeritel, skanneritel, klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailidel 12 kuud või kui tootjapoolne müügigarantiiaeg on pikem ning tootjafirma Eesti esindus teostab garantiiteenust, siis tootjafirma poolt määratud müügigarantii tähtaeg;

  • üksikdetailina ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk;

  • garantiiremondi korral saab klient tehniku poolt koostatud töölehe, millel on märgitud tootele teostatud tööd. Ordi OÜ andmebaasi jääb märge kliendi pretensioonist, teostatud töödest ning garantiiremondis viibitud ajast;

  • toote, millele on teostatud garantiiremonti, müügigarantii pikeneb garantiiremondis viibimise aja võrra;

  • remonditud või asendatud komponendil kehtib garantiiaeg 6 kuud alates remondi kuupäevast (juhul ,kui garantiiaeg lõpeb varem ostuarvel näidatust);

  • garantiikorras väljavahetatud defektsed osad või komponendid kuuluvad Ordi OÜ omandisse;

  • Mittegarantiiliste tööde korral saab klient tehniku poolt koostatud töölehe. Töölehele on märgitud tootele/detailile teostatud tööd ning teenusele antav garantiiaeg.

 7. Müügigarantii ei laiene:    

  • CD/DVD/BR jms meediaplaatidele/-toorikutele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, paigaldatud tarkvarale ja paigaldusmeediale;

  • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest (mehaaniline/füüsiline vigastus, vedelikukahjustus jms) kasutaja poolt;

  • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud Ordi OÜ poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

  • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes (ilmastikutingimused, õhusaaste, tolm jms). Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;

  • häiretele seadme töös, mis on tingitud arvuti riist- ja tarkvara omavahelisest kokkusobimatusest. Viimane ei kehti Ordi OÜ poolt müüdud arvutikomplektidele ja/või Ordi OÜ või tema poolt sertifitseeritud isiku või teeninduse poolt arvutikomplektile teostatud garantiiremondi suhtes;

  • mittelegaalsele tarkvarale, sh tarkvarale, mille litsentsi olemasolu ei suudeta tõendada;

  • häiretele tarkvaras, mille on põhjustanud pahavara, arvutiviirused jms;

  • garantii- või teenustööna uuesti installeeritud operatsioonisüsteemi ja/või tarkvara häiretele mis on tingitud kasutajapoolsest tegevusest;

  • häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;

  • häiretele, mis on tingitud ORDI arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);

  • riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

  • tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;

  • arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

  • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;

  • LCD ekraani surnud pikslitele juhul kui neid on vähem kui 5. Sõltuvalt tootjast võib pikslite arv olla suurem või väiksem. Täpsemat infot saab Ordi OÜ teenindusosakondadest või Ordi OÜ koduleheküljelt aadressil www.ordi.eu;

  • käesolevas punktis nimetatud tingimused ei välista VÕS 218 lg 2 sätestatud 2-aastase pretensiooni esitamise õigust.

 8. Müügigarantii juhtumi korral:     

  • klient esitab korrektse probleemi(de) kirjelduse;    

  • klient toimetab garantiilise seadme/detaili ORDI teenindusosakonda enda kulul; kui garantiiline seade/detail on saadetud posti teel, toimetab ORDI selle kokkuleppel parandatuna või asendatuna kliendile tagasi oma kulul.

  • juhul kui klient on ostnud arvutikomplektile toote "on-site" garantii, toimetab ORDI OÜ seadme garantiiosakonda ning peale remondi teostamist kliendi juurde tagasi. On-site väljakutsele reageeritakse esimesel võimalusel 3 tööpäeva jooksul;

  • kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on Ordi OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta (ei kehti tarbijalemüügi puhul, kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud). Arve koostamisel võetakse aluseks Ordi OÜ teenustööde hinnakiri;

  • garantii- ja teenustööde puhul, mida teostavad seadme/detaili volitatud teeninduskeskused, võib lisanduda käsitlustasu. Sellekohane info väljastatakse kliendile enne seadme volitatud teeninduskeskusesse saatmist (ei kehti tarbijalemüügi puhul, kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud).

 9. Toote täieliku komplektsuse puudumisel või toote juurde kuuluvate detailide kasutamiskõlbmatuse korral on ORDI OÜ-l õigus vähendada toote väärtust puuduvate detailide/osade hinna/hindade arvelt. Klient on kohustatud alles hoidma kõik kaubaga kaasnevad garantiid puudutavad dokumendid.

 10. Ordi OÜ ei vastuta:     

  • toote defektide kõrvaldamata jäämise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud;

  • andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. Kliendil on soovitav perioodiliselt teha andmetest varukoopiaid.

 11. Ordi OÜ ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

 12. Ordi arvutite garantiiremonti teostavad Ordi garantii- ja teenindusosakonnad ning Ordi sertifitseeritud partnerid.

  Ordi OÜ garantii- ja teenindusosakonnad:

  Betooni 9, 504111 Tartu E-R 9.00 - 17.00 738 5704
  Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn E-R 9.00 - 17.30 659 9085


  Ordi OÜ Sertifitseeritud Partnerid:

  Binarwelt OÜ Tuleviku 6, 20307 Narva 536 26362
  Condor OÜ Lembitu 2, 65608 Võru 782 2789
  Cord OÜ Akadeemia 7, 80011 Pärnu 516 6978
  EQ Computer OÜ Aia 66, 93817 Kuressaare 453 8811
  Kristallkotkas OÜ Võidu 24a, 44311 Rakvere 322 3806
  Maxi IT Ringtee 75, 50501 Tartu 545 22200
  Reko AKM OÜ Keskväljak 9, 92413 Kärdla 463 2054
  Sarma OÜ Rohu 5, 93819 Kuressaare 453 3543
  Silverarvuti OÜ Valga tn 3, 68605 Tõrva 501 5282
  Tehnikasalong OÜ Kalda 63, 90504 Haapsalu 472 5050
  TT Tarkvara OÜ Lossi 20, 71003 Viljandi 433 0070
Adding to Wishlist...
×