Tootevalik

Ordi OÜ Müügitingimused

Kehtivad alates 11.11.2021


ÜLDSÄTTED

1. E-poe www.ordi.eu (edaspidi e-pood) omanik on Ordi OÜ  (registrikood 10124387), asukohaga Betooni 9, Tartu 50411.
2. Käesolevad Ordi OÜ, registrikood 10124387, (edaspidi nimetatud Ordi) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes Ordi e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.
3. Müügitingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.
4. Ordil on õigus müügitingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.ordi.eu  ja need jõustuvad avaldamise hetkest.
5. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.


PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED


6. Kõik Ordi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, Ordil ei ole neile ligipääsu.
7. Ordil on õigus kasutada Ostja poolt registreerimisel antud andmeid (e-posti aadress) oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.
8. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.


MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE


9. Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ordi OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Müüja jätab endale õiguse mitte täita tellimust, mille eest ei ole tasutud.


MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE

10. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

  • Arvutitarkvara ning audio- ja videosalvestised, mille ümbrise on Ostja avanud;
  • Kaup, mis on valmistatud eritellimusel Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades;
  • Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt kõrvaklapid) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
  • Ostjale digitaalselt edastav kaup, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

11. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
12. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
13. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Ordil õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
14. Müügilepingust taganemise korral tuleb 14 päeva jooksul saata avaldus Ordi e-posti aadressile  e-pood@ordi.ee. Avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse, müügiarve numbri ja arveldusarve kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda.
15. Tagastatav  kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud.  Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti).
16. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
17. Müügilepingust taganemise korral on õigus tagastatava kauba transpordikulu jätta Ostja kanda ning see tagastavast summast maha arvutada. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohale toimetamise kulu) tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul lepingu taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Ordisse.
18. Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Ordisse.
19. Kui pärast kauba  tagastamist on Ordi poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Ordi võib esitada sellekohase nõude 14 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.
20. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Ordi vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
21. Juhul, kui kaubale  on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele.
22. Ordil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

  • kaup on laost otsa lõppenud ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu;
  • müügilepingut ei ole võimalik täita vääramatu jõu tõttu;
  • Ordil ei ole muul põhjusel võimalik müügilepingut täita.

23. Kui Ordil ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.


PRETENSIOONIDE ESITAMISE TÄHTAEG


24. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
25. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

  • E-maili teel: epood@ordi.ee;
  • Telefoni teel: 738 5700;
  • Kohapeal Ordi OÜ garantii- ja teenindusosakonnas või müügiüksuses.

26. Pretensiooni esitamisel tuleb Ordi OÜ esindusse tuua puudusega kaup koos ostu kinnitava dokumendiga.
27. Puudusega kauba korral on ostjal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:

  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
  • parandamine ebaõnnestub;
  • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
  • kauba parandamise või asendamisega on ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

28. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
29. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

  • seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);
  • kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);
  • kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
  • ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
  • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

30. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.


GARANTII


31. Garantiitingimused on välja toodud Ordi OÜ kodulehel: https://ordi.eu/klienditugi/garantiitingimused/.


VASTUTUS


32. Ordi ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tartu Maakohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on ostjale  tasuta ning tehingu väärtus peab olema vähemalt 30 eurot. Ostja  võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

Adding to Wishlist...
×